UNSA

Filozofski fakultet objavljuje konkurs za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za psihologiju

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

Filozofski fakultet. UNSA

H. J. I.

4.11.2023

Na osnovu člana 121., a u vezi sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu za studijsku 2022/2023. godinu, zaključakâ broj: 01-16-51/22 od 22. 10. 2022. godine i broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine, Uputa o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21), Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/355 godine od 4. 10. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-17-97/23 od 26. 10. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/432 od 31. 10. 2023. godine)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET OBJAVLJUJE KONKURS za izbor

VANREDNI PROFESOR ZA PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: PSIHOLOGIJA LIČNOSTI (predmeti: Teorije ličnosti, Psihologija ličnosti, IP Istraživanja u psihologiji ličnosti,) SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Socijalna psihologija 1 i 2, Socijalna kognicija, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa) na Odsjeku za psihologiju – Univerziteta u Sarajevu.

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. i člana 115. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21.) člana 224., 225. i 226. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, a sve u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.):

a) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno integrisanog ciklusa studija.

Za navedenu poziciju zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:

- Svojeručno potpisanu prijavu za izbor u zvanje;

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa

Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;

- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

- Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (svojeručno potpisana);

- Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD-u (svojeručno potpisana);

- Dokumentaciju o nastavničkim sposobnostima, doprinosu procesu internacionalizacije i društvenom doprinosu- original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ako ih posjeduje;

- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova, kao i same knjige i radove - original ili elektornska forma;

- Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni;

- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija, odnosno integrisanog ciklusa studija– original ili ovjerenu fotokopiju;

- Dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docent – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;

- Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;

- Dokaz o tri dodatno objavljena naučna rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu, odnosno supstituciji za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.).

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102., 103. i članom 115. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.) i članovima 224., 225., 226. i 294. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, kao i članom 112. Zakona o visokom obrazovanju("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/22).

NAPOMENA: U skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo"broj: 36/22): ''svi članovi akademskog osoblja koji su izabrani u akademsko zvanje prema odredbama zakona koji prestaje da važi stupanjem na snagu ovog zakona zadržavaju pravo da budu izabrani u isto ili više akademsko zvanje prema uslovima propisanim ranijim zakonom'', odnosno kandidati koji nemaju izbor naučno-nastavno zvanje prema ranije važećem zakonu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:33/17, 35/20,40/20 i 39/21.) treba da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/22.): vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docenta, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta.

Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21. i 36/22.) i Statutom Univerziteta u Sarajevu može se preuzeti sa WEB stranice Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba i web stranice Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: [email protected]

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.