Integralna verzija ovog akta
Vlada FBiH uputila Prijedlog zakona o radu
Vlada FBiH
FOTO: Arhiva
Vlada FBiH uputila Prijedlog zakona o radu

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije BiH (FBiH) utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o radu, koji predstavlja integralan novi federalni zakon, budući da je važeći Zakon o radu donesen 1999. godine i više puta do sada mijenjan, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U skladu sa zaključcima oba parlamentarna doma, o Nacrtu zakona obavljena je javna rasprava, pa su date primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su se odnosile na jasniju i precizniju formulaciju pojedinih odredbi i koje doprinose poboljšanju teksta prihvaćene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona.

Prihvaćeni su zahtjevi da se u odredbama koje reguliraju primjenu najpovoljnijeg prava izbriše tekst koji je davao mogućnost da se kolektivnim ugovorom utvrde nepovoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom.

Zahtjev je ocijenjen opravdanim obzirom da se zakonom utvrđuje najmanji obim prava u oblasti rada.

U cilju bolje zaštite mladih radnika koji se prvi put zapošljavaju u svojstvu pripravnika, prihvaćen je prijedlog da se poslodavac i pripravnik mogu dogovoriti o većem iznosu plaće od iznosa utvrđenog u članu 32 stavak 3. Zakona.

Prihvaćena je i sugestija da se, radi mogućih zloupotreba, umjesto pojma volonterskog rada, predvidi mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Inače, ovaj zakonski projekat uvažava obaveze preuzete nizom domaćih i međunarodnih dokumenata koji reguliraju oblast rada i zapošljavanja, kao što su 68 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je verificirala naša zemlja, Evropska socijalna povelja i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, a harmoniziran je i sa evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva.

U skladu s tim, njime su predložena normativna rješenja koja imaju za cilj ostvarivanje većeg stepena socijalne pravde i bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije zaposlenih, kao i osoba koje traže zaposlenje.

Osigurava se pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o radu i daju veće ovlasti inspektorima rada koji taj nadzor provode u borbi protiv zapošljavanja u neformalnom sektoru (rad na crno).

Pored pojma radnika i poslodavca, ugovora o radu kao pravnog osnova radnog odnosa i primjene najpovoljnijeg prava za radnika, ovim zakonom definirana je diskriminacija u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje, te otkazivanje ugovora o radu.

Zabranjuje se uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, nasilje na osnovu spola i specifičan oblik uznemiravanja na radnom mjestu tzv. mobing.

Predviđena je i dužnost poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i osigura uvjete rada kojima se eliminiraju mogućnosti bilo kojeg oblika diskriminatorskog ponašanja i uznemiravanja.

Tekst Prijedloga zakona će, prije upućivanja u parlamentarnu proceduru, razmotriti i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH, navodi se u saopćenju.

vijesti globus sport showbiz tehnologija i nauka  
Vlasnik autorskih prava Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo. ISSN 1840 - 3522. Kopiranje i prenos sadržaja samo uz pismenu dozvolu.
Dizajn i rješenje portala