Odluka Doma naroda FBiH
Federalni parlament usvojio i Zakon o izvršenju budžeta
Dom naroda FBiH
FOTO: Arhiva
Federalni parlament usvojio i Zakon o izvršenju budžeta

Uporedo s budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalni parlament usvojio je Zakon o izvršenju budžeta.

Jučer su prijedloge oba ta akta odobrili poslanici Predstavničkog doma na vanrednoj sjednici u Sarajevu a danas i delegati Doma naroda također na vanrednoj sjednici.

Dom naroda je obavezao Vladu da početkom naredne godine dostavi u redovnu parlamentarnu proceduru prijedlog najavljenog rebalansa budući da je budžet odobren po hitnom postupku.

Odobreni budžetski iznos za 2013. je 2.214.180.122 KM, dok je ovogodišnji, nakon rebalansa, 1.999.084.438 KM.

Donošenje budžeta je bitan preduslov za nastavak stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Krajnji rok za slanje usvojenog budžeta FBiH ka MMF-u je 5. decembar ove godine, podsjetio je jučer i danas u Parlamentu federalni premijer Nermin Nikšić koji je oba akta uputio u parlamentarnu proceduru.

Obrazlažući budžet i pozivajući u ova dva dana federalne poslanike i delegate da ga odobre, kazao je da će oni time osigurati penzije, naknade ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, civilnim žrtvama rata, neratnim invalidima, isplate plata policiji, državnim službenicima, namještenicima, podsticaje poljoprivrednicima i sve druge isplate koje zavise od odobravanja budžeta u Parlamentu.

"Svojim glasom za ovakav budžet, vi osiguravate uplatu blizu 140 miliona KM u budžet do kraja ove godine i to: druge tranše MMF-a (od 79 miliona KM) i prve tranše makroekonomske pomoći Evropske komisije (58,7 miliona KM)", kazao je premijer Nikšić.

Budžet za 2013. veći je za 10,8 posto u odnosu na ovogodišnji, rebalansirani, što je povećanje u iznosu rate otplate duga, kazao je on također.

"U idućoj godini, na otplatu dolazi ukupno 696,7 miliona KM duga plus 94,7 miliona KM pripadajućih kamata, što ukupno iznosi 791,4 miliona KM, od čega na unutrašnji dug otpada 278,5 miliona KM, a na vanjski 418,2 miliona KM.
 
Teško da ikome može koristiti pravdanje kako je u pitanju zatečeni dug, rezultat je (prije svega loših) kakvih god politika prethodnih federalnih vlada.
 
Puno je bitnije da činimo sve što je u našoj moći da saniramo stanje i ovaj budžet je korak ka tome.

Samo nekoliko primjera: s obzirom na to da Željeznice FBiH nisu u stanju servisirati svoj dug u iznosu od oko 55 miliona KM, taj teret pada na budžet FBiH jer je Vlada žirant; verificirani dug prema Federalnom zavodu PIO/MIO od 180 miliona KM, nastao zbog nezakonitog zahvatanja u doprinose, a radi isplate beneficiranih penzija, planirali smo početi s vraćanjem od naredne godine u jednakim iznosima po 18 miliona KM godišnje. Dug prouzrokovan famoznim zakonom o uštedama iz 2008. godine, a koji je prouzročio štete od preko 100 miliona KM, na dobrom smo putu da u cjelosti saniramo i ovaj budžet će to omogučiti. Samo prema neratnim invalidima, već smo otplatili 55 miliona KM duga.

Po tužbama službenika i namještenika u organima uprave, po istom osnovu, otplaćujemo oko 12 miliona KM i to ćemo u cjelosti izvršiti do kraja 2013. godine.

U strukturi vanjskog duga, najveći dio otpada na otplate po prethodnom stand-by aranžmanu, u iznosu od oko 215 miliona KM s pripadajućim kamatama, što je rezultat nerealno koncipiranog prethodnog Pisma namjere, kao i nerealiziranja tada preuzetih obaveza.

Nažalost, dobar dio mandata, ako ne i cijeli, provest ćemo sanirajući naslijeđene dugove i probleme.

Zbog toga naš budžet realno ne može imati značajniju razvojnu komponentu, ali se pokazala opravdanom naša opredijeljenost da razvojne projekte finansiramo vanbudžetskim sredstvima, kao što se najbolje vidi u slučaju projekata koje finansiraju JP Autoceste FBiH i JP Elektroprivreda BiH", dio je iz premijerovog obrazloženja budžeta.

Što se strukture tiče, rashodovna strana, osim servisiranja duga uglavnom obuhvata izdatke za tekuće transfere u iznosu od 974,7 miliona KM (borci, ratni i neratni invalidi, podsticaji, itd,...), za kapitalne transfere 42,6 miliona KM (kupovina tri letjelice za gašenje požara u iznosu od 18 miliona KM - 14 miliona KM iz namjenskih sredstava civilne zaštite i 4 miliona KM iz budžeta FBiH, itd...), za plate, naknade i doprinose 237,8 miliona KM, naveo je dalje.

Fiskalna politika Vlade FBiH u 2013. godini, prema premijerovom obrazloženju, ostaje prvenstveno usmjerena na osiguranje fiskalne stabilnosti, kao preduslova za makroekonomsku stabilnost, osiguranje stabilnosti finansijskog sektora, restruktuiranje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i pravde; zaštitu tržišta rada i povećanje stope zaposlenosti kroz ubrzano pokretanje javnih radova i na reformu javne uprave.

Transfer za PIO po osnovu finansiranja penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima je umanjen za devet miliona KM u odnosu na 2012. godinu. Ovaj transfer u budžetu FBiH za 2013. iznosi 197 miliona KM i to je rezultat autentičnog tumačenja Zakona o PIO, kao i rezultat do sada provedene revizije u ovoj oblasti, naveo je premijer.

Ovaj iznos će obezbijediti primanja za sve kategorije koje budu obuhvaćene novim zakonom o penzionisanju pod povoljnijim uslovima, koji će biti usvojen do kraja januara naredne godine.

"Napominjem da su Vlada i Parlament usvajanjem Zakona o izmirenju obaveza prema zavodu PIO planirali i 18 miliona KM na ime izmirenja dijela duga po ovom osnovu.

Transfer za invalidnine je umanjen za pet miliona u odnosu na 2012. godinu, što je efekat revizije boračkih naknada, te u  budžetu za 2013. godinu iznosi 310 miliona KM.

U odnosu na 2011. godinu, po osnovu revizije će biti ušteđeno oko 16 miliona KM.

Nivo isplata neće doći u pitanje, a u kontekstu rezultata provedene revizije, može se očekivati i povećanje individualnih primanja", kazao je između ostalog federalni premijer.

U rashodovnoj strani budžeta planiran je izdatak za popis stanovništva od 16,8 miliona KM a uvećan transfer JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZHB po osnovu sufinansiranja troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva, koji iznosi 2,9 miliona KM.

Planirano je i dodatnih 10 miliona KM za nabavku robnih rezervi, što premijer objašnjava u kontekstu podrške poljoprivrednim proizvođačima.

U budžetu FBiH za 2013. planirano je 68,5 miliona KM na ime podsticaja za poljoprivredu, što je za 200.000 KM više nego u ovogodišnjem budžetu.
 
"Međutim, u razgovorima s predstavnicima MMF-a, uspjeli smo ispregovarati dodatnih 10 miliona KM za nabavku robnih rezervi, odnosno da budem precizniji, 7 miliona KM će se realizovati putem Terminala FBiH, a dodatna 3 miliona KM putem Direkcije za robne rezerve. Na ovaj način ćemo putem Terminala FBiH našim poljoprivrednicima obezbijediti subvenciju za tzv. 'plavi dizel', a 3 miliona KM za robne rezerve će također na najoptimalniji način biti usmjereno kao podrška našoj poljoprivredi.

Dakle, uz ova dodatna sredstva, podsticaj za poljoprivredu se indirektno vraća na nivo budžeta FBiH za 2012. godinu, prije ovogodišnjeg rebalansa", objasnio je premijer.

Kad je u pitanju struktura finansiranja deficita od 418.174.900 KM, premijer računa na primitke od dugoročnih obveznica (40 miliona KM), po osnovu trezorskih zapisa (80 miliona KM), na makroekonomsku pomoć Evropske komisije (58,7 miliona KM) i na koncu, na novac od MMF-a (239,5 miliona KM).

"Dakle, iz svega ovog je jasno zašto budžet nema veću razvojnu komponentu.
Nadam se da će 2013. godina i pored svih političkih turbulencija, biti godina prijeko potrebnih reformi u socijalnom sektoru.

Naime, FBiH jedina u regionu već godinama odlaže sveobuhvatnu reformu PIO/MIO sistema, kojom će se zaustaviti trend opadanja redovnih penzija u odnosu na plate.

Pored toga, u pripremi je kapitalni zakon o uvezivanju radnog staža za oko 60.000 ljudi za period 1992 - 2010. godina, kojim će se ispraviti ogromna nepravda.

Naravno, ovaj zakon neće i ne smije ugroziti dostignuti nivo redovnih penzija.

I konačno, do kraja januara 2013. godine, imaćemo novi zakon o penzionisanju pod povoljnim uslovima, koji će konačno urediti ovu oblast na pravedan način", riječi su premijera Nikšića.

Odobravanjem budžeta i Zakona o njegovom izvršenju, okončano je današnje vanredno zasjedanje Doma naroda Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući Radoje Vidović je za 13. decembar najavio redovnu sjednicu.

vijesti globus sport showbiz tehnologija i nauka  
Vlasnik autorskih prava Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo. ISSN 1840 - 3522. Kopiranje i prenos sadržaja samo uz pismenu dozvolu.
Dizajn i rješenje portala